V Bratislave majú vyrásť polyfunkčné objekty „Vlčie maky“ za približných 16 miliónov eur

Územie, kde majú vyrásť „Vlčie maky“
zdroj: zámer investora/EIA

Podľa zámeru, ktorý bol odoslaný na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci posúdenia vplyvov na životné prostredie, by mali v Bratislave vyrásť polyfunkčné objekty. Tie investor nazval „Vlčie maky“ a mali by ponúknuť budovy obchodu, výroby aj služieb.

Ako sa uvádza v predkladanom zámere investora, polyfunkčné objekty budú situované v mestskej časti Ružinov, konkrétne pôjde o plochu s rozlohou 12.686 metrov štvorcových. „Na tejto ploche budú umiestnené polyfunkčné objekty, objekty obchodu, nerušivej výroby a služieb s prislúchajúcim zázemím, s prvkami dopravnej / technickej infraštruktúry a plochami zelene,“ píše sa v zámere.

Navrhovateľom výstavby a následnej prevádzky objektu „Vlčie maky“ je akciová spoločnosť ELITE HOLDING so sídlom v Bratislave. Celkové náklady na realizáciu projektu vyčíslil investor na približných 16 miliónov eur.

„Účelom navrhovanej činnosti je na dotknutom pozemku situovanom v Mestskej časti Bratislava – Ružinov, k.ú. Ružinov vybudovať nové polyfunkčné objekty a budovy obchodu, nerušivej výroby a služieb pre širšie vrstvy obyvateľstva s vlastným zázemím (bytové a apartmánové jednotky, plochy vyhradené pre obchod a služby a tiež pre výrobu s príslušným parkovaním a sadovými úpravami) za účelom využitia funkčného potenciálu dotknutého pozemku vzmysle územného plánu dotknutého sídla,“ uvádza zámer.

Územie, kde majú vyrásť „Vlčie maky“
zdroj: zámer investora/EIA

Objekt má byť umiestnený na ulici Domové role, pričom z východnej strany predmetné územie ohraničuje ulica Domové pole a orná pôda, zo západnej a severnej strany sú to záhrady a orná pôda a z južnej strany areály menších priemyselných podnikov, akými sú sklady a spevnené plochy pre parkovanie nákladných vozidiel a drevinová vegetácia.

Predpokladaný termín realizácie je stanovený na roky 2020 až 2022. Ako doplnil investor, posudzovaná stavba je navrhnutá tak, aby v sebe skĺbila funkčné aj estetické požiadavky, pričom zohľadňuje väzby na existujúce dopravné a inžinierskej siete v danom území.

„Nosným ťažiskom navrhovanej činnosti je funkcia bývania s doplnením o ďalšie prvky občianskej vybavenosti a tiež funkcia obchodu, nerušivej výroby a služieb. Architektonický výraz a hmotovo-priestorové riešenie navrhovanej činnosti zachováva charakteristiku mestského prostredia, svojim hmotovo-priestorovým riešením nadväzuje na susedné areály malých priemyselných podnikov a rešpektuje zástavbu v danom území,“ píše sa v zámere, ktorý bol predložený na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Zámer „Vlčie maky“
zdroj: zámer investora/EIA

Riešený areál má pozostávať z troch polyfunkčných objektov a z deviatich objektov služieb, obchodu a výroby. „Výroba umiestnená v areáli navrhovanej činnosti bude nerušivej povahy a nebude mať negatívny/nadlimitný vplyv na kvalitu bývania a zdravie budúcich obyvateľov polyfunkčného komplexu,“ doplnil investor.

Objekt bude mať aj parkovacie miesta, tie majú byť riešené v podzemnej jednopodlažnej parkovacej garáži a na povrchu terénu v areáli stavby. „Vjazd na pozemok bude riešený z novovybudovanej prístupovej komunikácie z ul. Domové role. Do priestorov podzemnej parkovacej garáže sa bude vchádzať jedným vstupom zo severného okraja riešeného územia. V podzemnej časti stavby – suteréne dôjde okrem parkovacích miest tiež k umiestneniu technického zázemia, technologického zabezpečenia stavby a skladových priestorov. V okolí jednotlivých stavebných objektov dôjde k výsadbe zelene,“ objasňuje zámer.

Celkový počet parkovacích miest má byť 264, z toho 105 stojísk sa bude nachádzať v podzemnej parkovacej garáži a 159 parkovacích miest umiestnia na teréne v areáli stavby. 11 parkovacích miest je určených pre imobilných. Investor sa v zámere vyjadril aj k riešeniu pre peších či cyklistov. „Pešia doprava v území bude zabezpečená chodníkmi na ulici Domové role a bude prepájať zastávky MHD na Slovnaftskej ul. s polyfunkčným komplexom (cca 600 m) a opačne. Tiež bude zabezpečený prístup peších k parkovacím plochám a jednotlivým objektom. Chodník v mieste prechodu je vybavený prvkami pre nevidiacich a imobilných,“ uvádza zámer.

Zámer „Vlčie maky“
zdroj: zámer investora/EIA

Ako doplnil zámer, navrhovaná činnosť rešpektuje existujúce a navrhované cyklotrasy. Zámer ďalej počíta s rekonštrukciou ulice Domové role vrátane križovatky so Slovnaftskou ulicou.

„V rámci hrubých terénnych úprav sa odstráni pôvodná zeleň (segetálna vegetácia). Pred začatím výstavby sa vykoná zobratie humusovej zeminy v hrúbke 30 cm. Na záver prípravných prác sa stavenisko urovná po celej ploche. Odstránená humusová zemina sa uloží na medziskládke. Sadovnícke úpravy v riešenom území budú realizované s cieľom spríjemnenia priestoru pre obyva- teľov areálu, ako aj pre jeho návštevníkov. Pôjde o spoločenstvá vegetácie v kombinácii s areálovými prvkami drobnej architektúry, mestského mobiliáru, komunikačných trás pre peších a cyklistov, manažment zrážkovej vody v lokalite, jej účelné zadržiavanie a opätovné využívanie. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie bude navrhnutá konkrétna dendrologická skladba drevín, krov a bylín ako aj definované prvky mobiliáru a technické riešenia zabezpečujúce manažment vody. Predmetom riešenia sadových úprav sú voľné nezastavané plochy a plochy zelených striech novonavrhovaného objektu,“ píše sa v zámere.

Projekt je predkladaný v dvoch variantoch. V prvom variante sa uvažuje s vyčlenením 3.044,21 metrov štvorcových plochy na vegetačné úpravy. Plošná výmera spevnených plôch, akými sú komunikácie, chodníky pre peších a podobne, predstavuje v tomto variante rozlohu 6.966,93 metrov štvorcových. V druhom variante sa na ploche riešeného územia počíta s výsadbou zelene na ploche 3.888,14 metrov štvorcových. Plošná výmera spevnených plôch bude v tomto prípade na úrovni 6.123 metrov štvorcových.

Sledujte novinky z Bratislavy na Facebooku, Instagrame alebo ich odoberajte cez e-mail.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Sledujte nás na
Google News Bratislavaden.sk